🚚oslo市内单笔订单满1500Kr免费配送 🚚

Salgsbetingelser

1. Generelt

Salgsbetingelsene gjelder for salg av varer og tjenester fra www.foodlin.no til forbrukere.

Disse vil sammen med din bestilling og ordrebekreftelse, utgjøre et samlet avtalegrunnlag for kjøpet.

Salgsbetingelsene og annen informasjon på www.foodlin.no er bare tilgjengelig på norsk.

Er du under 18 år kan du bare handle på oppkrav eller betale ved levering. Du kan også få en myndig, for eksempel en foresatt til å gjøre handelen for deg.

Vi leverer kun til Norge, norsk kontinentalsokkel og andre fjerntliggende, norske områder.

Forbrukerkjøp er blant annet regulert av forbrukerkjøpsloven, angrerettloven, markedsføringsloven, personopplysningsloven, e-handelsloven og kredittkjøpsloven.
Du finner disse lovene på https://lovdata.no/.

Ved salg til bedrifter gjelder disse betingelsene så langt de passer, imidlertid får bedrifter ikke bedre rettigheter enn hva som fremgår av kjøpsloven. Forbrukerkjøpsloven og angrerettloven kommer ikke til anvendelse for bedrifter, og e-handelsloven gjelder bare i den utstrekning som fremgår av loven (særskilte bestemmelser i loven om forbrukerkjøp gjelder ikke for bedrifter).

 2. Parter

For varer kjøpt og sendt fra nettbutikken:

Selger er: Foodlin AS

Nettbutikken: foodlin.no 

Juridisknavn: Foodlin AS

Adresse: Nils Hansens vei 20, 0667 Oslo

Org.nr.: 926 460 153 MVA

Selger er: Foodlin / Foodlin AS

Kjøper er: den personen som er oppgitt som kjøper i bestillingen 

 3. Betaling

Kjøpesummen kan etter ditt eget valg gjøres opp gjennom postoppkrav, bank- eller kredittkort, eller Vipps. Ved bruk av kort vil kjøpesummen bli reservert på kortet ved bestilling. Kortet blir belastet samme dag som forsendelse blir foretatt.
Uavhentede og ikke-betalte pakker vil bli belastet et gebyr på kr 250 + frakt tur/retur av gjeldene ordre, for å dekke våre utlegg.

Fakturabetaling gjelder kun for bedriftskunder og offentlige institusjoner etter kredittgodkjennelse.

Ved manglende betaling vil kravet, etter forutgående varsel, bli sendt til inkasso.

4. Levering

Levering av produktene skjer på den måte, på det sted og til det tidspunkt som er angitt på ordrebekreftelsen. Vi har ansvar for produktene inntil de overtas av deg, det vil si når du har fått produktene i din besittelse.

Alle leveringstider som blir oppgitt av oss må anses som veiledende. Medgått tid til plukking og pakking kommer i tillegg før innlevering av forsendelsen til transportør. Forsendelse fra transportør tar vanligvis to til fire virkedager, avhengig av hvor i Norge forsendelsen skal sendes til. Når tid er oppgitt i antall dager, menes hverdager og befrakters tid kommer alltid i tillegg. Vi forbeholder oss retten til å avvike og eller endre oppgitt leveringstid uten nærmere varsel. Alle våre varer sendes fra varelager i Oslo.

Eventuelle prisendringer som skjer etter bestillingstidspunkt som ikke skyldes feil (se nedenfor) får ikke tilbakevirkende kraft.

Dersom det har forekommet skrive- eller trykkfeil av vesentlig størrelse fra Foodlin sin side, i annonser o.l. og/eller i nettbutikken som er større enn 15% av normal utsalgspris, kan Foodlin ensidig endre, slette eller avvise ordre. Dette gjelder selv om kunde har mottatt ordrebekreftelse eller lignende. Slike feil må imidlertid korrigeres i løpet av rimelig tid etter at feilen er oppdaget.

Dersom leveringen av produktene blir forsinket, vil vi gi deg informasjon så fort vi har kunnskap om det, sammen med informasjon om og eventuelt når levering kan skje, eller om produktet(ene) er utsolgt.

5. Angrerett

Foodlin.no forholder seg til de til enhver tid gjeldende regler i Angrerettloven som gir en generell rett på 14 dagers angrefrist fra leveringsdato for å angre på ditt kjøp. Merk at det er spesielle bestemmelser i Angrerettloven knyttet til tidsbestemte ytelser og varer som forringes raskt, som for eksempel enkelte mat- og drikkevarer, hvor den generelle angrefristen ikke gjelder:

Ihht. til §22 i Angrerettloven gjelder ikke angreretten ved avtaler om:

 • levering av varer som forringes eller raskt går ut på dato,
 • levering av forseglede varer som av hensyn til helsevern eller hygiene ikke er egnet for retur, og der forseglingen er blitt brutt etter levering,
 • tjenester som det haster å få utført der forbrukeren uttrykkelig ber den næringsdrivende (Foodlin As) om å besøke forbrukeren
 • transport av varer der det er fastsatt en bestemt dato eller et bestemt tidsrom for utførelsen av slike tjenester.

Angreretten gjelder ikke brukere som handler på vegne av bedrift eller organisasjon.

For å benytte deg av angreretten, må du varsle oss på en utvetydig måte via brev eller e-post: Foodlin As, Heggeliveien 50C, 0375 Oslo eller post@foodlin.no. Du kan bruke vedlagte, men det er ikke obligatorisk.

Dersom du angrer kjøp av varer, skal vi tilbakebetale alle betalinger vi har mottatt fra deg for gjeldende varer, herunder leveringskostnadene (med unntak av tilleggskostnader som følge av at du har valgt en annen type levering enn den billigste typen levering vi tilbyr), uten unødig opphold og i alle tilfeller senest 14 dager etter den dag vi mottar melding om din beslutning om å gå fra denne avtalen. Vi foretar tilbakebetalingen med samme betalingsmiddel som du benyttet ved den opprinnelige transaksjonen, med mindre du uttrykkelig har avtalt noe annet med oss. I alle tilfeller vil du ikke bli pålagt noe gebyr som følge av tilbakebetalingen.

Vi kan holde tilbake tilbakebetalingen til vi har fått varene tilbake, eller til du har lagt fram dokumentasjon på at varene er sendt tilbake, eller til det av disse tidspunktene som inntreffer først.

Du må returnere varene eller levere dem til Foodlin As, Heggeliveien 50C, 0375 Oslo, uten unødig opphold og i alle tilfeller senest 14 dager etter den dag du underrettet oss om at du vil angre kjøpet. Fristen er overholdt dersom du sender tilbake varene før fristen på 14 dager er utløpt.

Du må bære de direkte kostnadene ved å returnere varene. Kostnadene anslås til høyst ca. kr 250,-. Du er ansvarlig bare for en eventuell reduksjon i varenes verdi som skyldes en annen håndtering av varene enn den som er nødvendig for å fastslå deres art, egenskaper og funksjon.

Angreskjema

Utfylt skjema sendes til:
Foodlin AS,
Heggeliveien 50C,
0375 Oslo
E-post: post@foodlin.no

 1. Navn
 2. Adresse
 3. Dato
 4. Jeg/vi underretter herved om at jeg/vi ønsker å gå fra min/vår avtale (*) for kjøp av følgende
 • varer bestilt den (fyll ut): / mottatt den (fyll ut)
 • tjenester (fyll ut) bestilt den (fyll ut): / mottatt den (fyll ut)
 • Signatur (Ved brev) 

6. Mangel ved varen - kjøperens rettigheter og reklamasjonsfrist

Foodlin.no forholder seg til Forbrukerkjøpsloven av 21. Juni Nr. 34 2002 for generelle regler rundt reklamasjon. Våre garantier innebærer ingen begrensninger i reklamasjonsfristen for varer etter Forbrukerkjøpsloven. Imidlertid har vi et kundeløfte som strekker seg enda lenger på noen punkter:

 • Når du mottar varene bør du så snart du har anledning til det se til om leveransen er i samsvar med bestillingsbekreftelsen og om produktene er blitt skadet under transporten. Dersom det er en feil eller mangel ved en vare ved utlevering vil du ha anledning til å velge enten å få et nytt eksemplar av samme vare utlevert på et senere tidspunkt, eller få betalingen for denne varen kreditert til samme konto som stod for betaling av bestillingen.
 • Holdbarhetsgarantien gjelder ikke så lenge varen er rabattert eller selges i forbindelse med kampanje.

Kunden plikter å kontrollere at varene og leveransen er i samsvar med bestillingsbekreftelse og om produktene er blitt skadet under transporten. Dersom kunden ønsker vare(r) kreditert vare(r), må kunden kreve dette senest 12 timer etter utlevering.

Heving av kjøp, reklamasjon eller brudd kan meldes til post@fooldlin.no.

Dersom det foreligger en mangel i bestillingen, må du innen rimelig tid etter at du oppdaget eller burde ha oppdaget mangelen (Senest 7 dager etter leveringstidspunkt), gi oss melding om dette. Den absolutt siste fristen for å reklamere er to år etter at du overtok tingen. Dersom tingen eller deler av den ved vanlig bruk er ment å vare vesentlig lengre, er fristen for å reklamere fem år.

Tilbakebetaling skjer innen 14 dager etter at vi har blitt underrettet.

Særbestemmelse

Ihht til Covid-19 vi re

Ved hjemlevering: Dersom du ikke er på din oppgitte hjemmeadresse, eller bedriftsadresse for bedriftskunder, når vi kommer med bestillingen i det avtalte tidsrommet, vil vi forsøke å ringe deg på ditt oppgitte telefonnummer for å avklare hva vi skal gjøre videre.

Du vil få mulighet til å få varene hensatt på din egen risiko eller å få ordren kansellert til et ekstra returgebyr på minimum kr. 300,- for å dekke våre utlegg knyttet til retur av varene og for å dekke tapet som blir påført oss i form av usalgbare varer. Resten av verdien av varene vil bli kreditert tilbake på konto. De samlede gebyrene er begrenset oppad til bestillingens verdi.

Dersom vi ikke får tak i deg vil varene bli hensatt på din risiko dersom ikke annet er avtalt.

Særavtaler, slik som hensetting av varer eller levering til andre adresser, gjøres kun dersom det ikke er til ulempe for Foodlin og alltid på kundens egen risiko. Foodlin tar ikke ansvar for forringet eller redusert kvalitet og/eller holdbarhet på varer som ikke blir levert i henhold til bestillingens opprinnelige betingelser.

Dersom du bestiller «Levering utenfor døren» overtar du ansvaret for alle varer som settes igjen utenfor adressen din fra leveringstidspunktet. Leveringstidspunktet indikeres med et varsel gjennom pushvarsel eller SMS, og eventuelle andre varsler i nettbutikken. Videre aksepterer du at kvalitets- og holdbarhetsgarantier frafaller. Risikoen for at varene på annen måte ødelegges eller forringes som følge av at de står ubeskyttet mot dyr, tyveri og vær overdras på samme måte fra Foodlin til deg som kunde. Du aksepterer at ufullstendige og skadede leveringer ikke nødvendigvis vil bli fullt kompensert. Retten til reklamasjon begrenses til tilfeller som ikke skyldes hensetting.

Foodlin avgjør til enhver tid hvem som kan få tilbudet, og kan alltid trekke dette ubegrunnet tilbake, både per adresse eller i et helt område, for eksempel dersom hensetting av varer fører til en ulempe for Foodlin eller tredjepart.

7.Konfliktløsning

Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Kjøperen kan ta kontakt med Forbrukerrådet for å få bistand i en eventuell tvist med selger. Dersom minnelig løsning ikke oppnås etter megling i Forbrukerrådet, kan partene skriftlig begjære at Forbrukerrådet fremmer tvisten for Forbrukertvistutvalget. Vedtak av Forbrukertvistutvalget er rettskraftig fire uker etter forkynning. Før vedtaket er rettskraftig, kan partene, ved innsendelse av stevning til Forbrukertvistutvalget, bringe vedtaket inn for tingretten.